Cơ sở sản xuất thực phẩm Huỳnh Đức

Hình ảnh :

Điện thoại liên hệ :

0982801401

Địa chỉ :

Khu vực 2, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

500 m²

Sản lượng :

105.000 tấn/năm

Giấy phép kinh doanh :

Nhật ký hoạt động :