Tải về nhật ký
Chi tiết:
Chủ đề "Phát triển cây mít bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới" với khoảng 70 nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành tham dự. Tổ chức tại TT Ngã Sáu vào ngày 26.4.2022.
Ảnh và video :