Gà ATSH thị xã Long Mỹ

Vùng nuôi
Mã vùng : TXLM-001

Hình ảnh :

Điện thoại liên hệ :

02933871780

Email :

longmykn@gmail.com

Địa chỉ :

KV Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

0.5 ha

Sản lượng dự kiến :

2.5 Tấn

Số lượng cây con :

2600

Thời gian nuôi trồng :

quanh năm

Nhật ký vùng sản xuất :