Thông báo: Ngày 22/9/2019, App phần mềm "Nông sản Hậu Giang" trên điện thoại có bổ sung thêm một số tính năng mới như sau: - Thông báo. - Sàn giao dịch sản phẩm. - Sản phẩm của tôi, ... Xin thông báo đến các tổ chức và cá nhân được biết!