Dự họp đánh giá viên chức 6 tháng đầu năm Trạm kn Vị Thủy (ngày 4/7/2022)