Tải về nhật ký
Chi tiết:
- Sơ kết tìn hình kinh tế chính trị 6 tháng đầu năm, Thới Tam Thôn. - Báo cáo HTX điển hình mô hình Rau sạch. - Trưng bày sản phẩm của HTX.
Ảnh và video :