Đào Duy Anh

Vùng trồng

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0706.326.839

Diện tích :

4 ha

Sản lượng dự kiến :

50 Tấn

Thuộc vùng sản xuất:

Thuộc doanh nghiệp :

Nhật ký vùng sản xuất :