Tải về nhật ký
Chi tiết:
Hội thảo Tập huấn fram360 Truy xuất nguồn gốc Giao dịch nông sản Liên kết xây dựng vùng nguyên liệu
Ảnh và video :