Tải về nhật ký
Chi tiết:
kiểm tra vận hành mở các cống huyện Long Mỹ ngày 11/5/2022
Ảnh và video :