Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 04.7.2022 Thăm mô hình nuôi dê tại xã Hỏa Tiến
Ảnh và video :