Đinh Công Của

Ao nuôi
Mã vùng : CTA-TX-01

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0939415498

Địa chỉ :

ấp Láng Hầm B, Thạnh Xuân, Châu Thành A, Hâu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

0.1 ha

Sản lượng dự kiến :

0.9 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

quanh năm

Thuộc vùng sản xuất:

Thuộc doanh nghiệp :

Thông tin chung :

Thành viên HTX Baba Thạnh Lợi

Nhật ký vùng sản xuất :