Đinh Công Phít

Vùng nuôi
Mã vùng : CTA-TX-01

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0774888376

Địa chỉ :

ấp Láng Hầm B, Thạnh Xuân, Châu Thành A, Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

0.2 ha

Sản lượng dự kiến :

2 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

quanh năm

Thuộc vùng sản xuất:

Thuộc doanh nghiệp :

Thông tin chung :

Phó giám đốc HTX

Nhật ký vùng sản xuất :