Cao Thành Hiện

Nông trại
KV Láng Sen A, phường Hiệp Lợi thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang
Nông dân
12000 ha
40 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc: