Trạm Khuyến nông thành phố Vị Thanh

Người đánh giá

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
cắt cỏ và bón phân trên vườn sầu riêng.
Sản phẩm liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Thăm mô hình lúa áp dụng quy trình 3G3T gắn với tiêu thụ sản phẩm VietGap và tư vấn kỹ thuật chăm sóc lúa trước trổ tại xã Vị Tân
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tư vấn kỹ thuật canh tác khóm hạn chế bệnh héo khô đầu lá tại xã Hỏa tiến.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 21/9/2022 tư vấn kỹ thuật trồng khóm tại ấp 1 xã Vị Tân
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tư vấn kỹ thuật canh tác khóm hạn chế bệnh héo khô đầu lá tại xã Hỏa tiến.
Ảnh và video :