Trần Thị Kim Cương

Chuyên viên
Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, Bùi Thị Xuân, Khu vực 1, Phường III, TP.Vị Thanh, Hậu Giang
Viên chức Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 16.9.2022 họp giao ban Trạm KNTPVT. Thống kê, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trong năm 2022.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 28/4/2022 khai giảng tập huấn lớp FFS "Quy trình nhân giỗng lúa cấp xác nhận ứng dụng phương pháp cấy" tại phường 7
Ảnh và video :