Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Chuyên viên
Tổ kỹ thuật nông nghiệp Phường 4, Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Viên chức khuyến nông - Tổ kỹ thuật nông nghiệp Phường 4, Trạm Khuyến nông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Thăm mô hình vườn cây ăn trái, thăm đòng trên địa bàn phường.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 11 - 12/7/2022 tham dự Đại Hội ĐTNCS HCM cấp Thành phố do Thành Đoàn Tổ chức.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 13/7/2022 kết hợp chủ tịch và phó chủ tịch phường khảo sát diện tích lúa, rau màu cây ăn trái, thủy sản...bị ảnh hưởng do bão.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 11 - 12/7/2022 tham dự Đại Hội ĐTNCSHCM cấp Thành phố do Thành Đoàn Tổ chức.
Ảnh và video :