Nguyễn Thanh Hoàng

Chuyên viên
Tổ Kỹ thuật NN xã Tân Bình - Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
Viên chức khuyến nông Tổ Kỹ thuật NN xã Tân Bình - Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
* Ngầy 9/9 đi tư vấn cho nông dân tại xã Tân Bình và Hoà An: 1. Nguyễn Văn Đoàn: Ấp Hoà Đức - Hoà An; SĐT: 0773522449; Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng dê hạu bị. 2. Lữ Thị Nhật Hằng: Ấp Tân Long - Tân Bình; SĐT: 0903967229; Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng bò hậu bị. 3. Trần Văn Thuấn: Ấp Tân Long - Tân Bình; SĐT: 0354966732; Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng vịt con. 4. Lê Hoàng Dễ: Tân Qưới Kinh - Tân Bình; SĐT: 0376871504; Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng gà. * Ngày 12/9 đi tư vấn cho nông dân tại xã Tân Bình: 1. Trần Văn Thuấn: Ấp Tân Long - Tân Bình; SĐT: 0354966732; Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng chó. 2. Lê Hoàng Dễ: Tân Qưới Kinh - Tân Bình; SĐT: 0376871504; Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng vịt. 3. Lữ Thị Nhật Hằng: Ấp Tân Long - Tân Bình; SĐT: 0903967229; Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cỏ.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
* Ngày 9/9 đi tư vấn tại xã Tân Binh và Hòa An với các nội dung sau: 1. Lữ Thị Nhật Hằng: Ấp Tân Long - Tân Bình. sđt: 0903967229. Hướng dẫn chăm sóc và thu hoạch cỏ. 2. Nguyễn Văn Đoàn: Ấp Hòa Đức - Hòa An. Sđt: 0773522449. Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc dê hậu bị. 3. Lê Hoàng Dễ: Ấp Tân Quới Kinh - Tân Bình. Sđt: 0376871504. Kỹ thuật chăm sóc nuôi gà. 4. Trần Văn Thuấn: Ấp Tân Long - Tân Bình. Sđt: 0354966732. Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi vịt. * Ngày 12/9 đi tư vấn tại xã Tân Bình: 1. Lữ Thị Nhật Hằng: Ấp Tân Long - Tân Bình. Sđt: 0903967229. Hướng dẫn chăm sóc và nuôi dưỡng bò hậu bị. 2. Trần Văn Thuấn: Ấp Tân Long - Tân Bình. Sđt: 0354966732 Hướng dẫn chăm sóc nuôi dưỡng chó. 3. Lê Hoàng Dễ: Ấp Tân Quới Kibh - Tân Bình. Sđt: 0376871504. Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng vịt.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
- Ngày 30/8: Đi TTKN và DVNN nộp vi deo hội thi. - Ngày 31/8: Đi thăm mô hình nông nghiệp tuần hoàn tại xã Tân Bình và Hòa An.
Vùng sản xuất liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
_ Ngày 22/8: Giao con giống cho mô hình NNTH tại xã Hòa An. _ Ngày 23/8: Tiếp đoàn tham quan Khuyến nông Quốc gia tại xã Thạnh Hòa - Tân Bình và Bình Thành. _ Ngày 25/8: Tham dự Nông nghiệp 4.0 và tham quan Viện lúa ĐBSCLtại TP. Cần Thơ.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tham dự bế giảng lớp tập huấn TOF tận dụng sản phẩn phụ từ lúa gạo, kỹ thuật trồng nắm rơm trong nhà tại xã Tân Bình.
Ảnh và video :