Nguyễn Thanh Hoàng

Chuyên viên
Tổ Kỹ thuật NN xã Tân Bình - Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
Viên chức khuyến nông Tổ Kỹ thuật NN xã Tân Bình - Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tham dự bế giảng lớp tập huấn TOF tận dụng sản phẩn phụ từ lúa gạo, kỹ thuật trồng nắm rơm trong nhà tại xã Tân Bình.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 12,13 /7 đi hội thảo đầu bờ tại xã Phương Bình và xã Tân Bình. Ngày 14 và 19/7 đi công tác theo lịch phòng nông nghiệp, tại xã Tân Bình, Kinh Cùng, Phương Bình và Hòa An.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
- Ngày 29/6 đi thăm mô hình chăn nuôi heo rừng tại xã Phương Bình. - Ngày 30/6 đi thăm mô hình kinh tế tuần hoàn cùng với đài VTV9, tại xã Tân Bình.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
ngày 14/6 KS mô hình tuần hoàn tại xã Tân Bình
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 14/6 đi khảo sát hộ tham gia mô hình kinh tế tuần hoàn tại xã Tân Bình.
Vùng sản xuất liên quan :
Ảnh và video :