Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tham dự bế giảng lớp tập huấn TOF tận dụng sản phẩn phụ từ lúa gạo, kỹ thuật trồng nắm rơm trong nhà tại xã Tân Bình.
Ảnh và video :