Nguyễn Việt Xếp

Nông trại
Ấp Tân Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Nông dân
2000 ha
10 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 15/6/2022, phối hợp với Tổ trưởng Tổ triển khai MH Chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn tiếp tục triển khai kế hoạch và dự toán chi tiết mô hình, hộ tham gia ký cam kết thực hiện mô hình tại xã Long Phú, xã Tân Phú và phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 07-08/06/2022, triển khai kế hoạch và dự toán chi tiết đến hộ tham gia mô hình Chuỗi sản xuất Nông nghiệp tuần hoàn (Nhóm nuôi heo nái/thịt - Biogas – ủ phân hữu cơ/nuôi cá – Trồng mai/cây ăn trái) tại xã Long Phú và phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc: