Huỳnh Thị Hồng Quyên

Chuyên viên

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Chi tiết:
Ngày 22/9/2022, Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ phối hợp với Phòng Kỹ thuật và Công ty CPSXTMDV Hưng Nông khảo sát nhu cầu cung ứng dịch vụ cơ giới hóa tại HTX Toàn Tâm xã Long Trị và HTX Dịch vụ NN xã Long Trị A.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 21/9/2022, phối hợp khuyến nông phường thăm một số mô hình hiệu quả trên địa bàn phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 20/9/2022, dự thành lập Tổ hợp tác trồng màu (10 thành viên) tại ấp 2, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 12/9/2022, họp dân triển khai hợp đồng hợp tác giữa HTX Nông sản an toàn ấp 7, xã Long Trị A và Công ty Đại Thành về sản xuất giống lúa lai vụ Đông Xuân 2022 - 2023.
Ảnh và video :