Tải về nhật ký
Chi tiết:
Dự triển khai tổ chức diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL 2022 tại Đồng Tháp.
Ảnh và video :