Tải về nhật ký
Chi tiết:
Đưa lãnh Đạo đi thăm mô hình
Ảnh và video :