Công việc:
Chi tiết:
Tham gia giảng dạy lớp Ffs Kỹ thuật phòng trừ bệnh khô đầu lá trên Khóm. Địa điểm. HTX nông nghiệp Thạnh Thắng, ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến.
Ảnh và video :