Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 12,13 /7 đi hội thảo đầu bờ tại xã Phương Bình và xã Tân Bình. Ngày 14 và 19/7 đi công tác theo lịch phòng nông nghiệp, tại xã Tân Bình, Kinh Cùng, Phương Bình và Hòa An.
Ảnh và video :