Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Ngày 18.05.2022 Phối họp với TT&DVNN Hậu Giang, Trạm khuyến nông huyện Châu Thành A khảo sát điểm thực hiện mô hình tuần hoàn tại xã Trường Long Tây.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :