HTX Nông Nghiệp TMDV Thuận Hòa

Người đánh giá
Ấp 2 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
HTX chuyên cung cấp mãng cầu trái, trà mãng cầu, mức mãng cầu.

Nhật ký hoạt động

Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tham gia mời 3 HTX tập huấn HTX về luật, hỗ trợ HTX thành công 60 lược người tham dự. Tham dự họp ngày pháp luật, công đoàn tháng 11 tất cả viên chức kn từ tỉnh đến trạm, xã, phường, thị trấn.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Nắm thông tin báo giá nông sản. Mời 3 HTX tham dự tập huấn trên LM HTX. Gửi mẫu báo cáo cho HTX Quốc Thiên ký. Mời 4 hộ tập huấn NTM.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Thực hiện báo cáo tiếp HTX. Mời HTX Thuận Hòa tham dự tập huấn. Ký quyết toán nđ 62.
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Tờ trình GĐ 62 danh sách nhận lúa giống hỗ trợ vu Đông Xuân 21-22 tổng diện tích 1.015,91 ha có 6 HTX tham gia. HTX ký ds nhận máy.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Tải về nhật ký
Công việc:
Chi tiết:
Thu thập thông tin báo giá nông sản. Thu 50% tiền máy, cho hay đợt 2 3 HTX, 1 tht. Họp tổ HT ấp 4. Quay phim đang ghép mang cầu ấp 2
Ảnh và video :